ponedjeljak, 31 Avgust 2020 10:10

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU

 

Broj: 01-07-212/20

Datum: 31.8.2020. godine

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-160/20 od 24.06.2020. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-11.7-566/20 od 25.08.2020. godine, R A S P I S U J E  se

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

 

Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):

 •  Nastavnik Demokratije i ljudskih prava, 1 izvšilac, 10 sati.

 

Na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine:

 • Nastavnik Kiraeta, 1 izvršilac, 10 sati,
 • Nastavnik Tefsira, 1 izvršilac, 6 sati,
 • Nastavnik Hadisa, 1 izvršilac, 5 sati,
 • Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvšilac puna norma do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.06.2021. godine
 • Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvršilac, 9 sati,
 • Nastavnik Turskog jezika, 1 izvršilac, 4 sata,
 • Nastavnik Psihologije, 1 izvršilac, 4 sata,
 • Nastavnik Pedagogije sa didaktikom, 1 izvršilac, 10 sati,
 • Nastavnik Matematike, 1 izvšilac, 6 sati,
 • Nastavnik Hemije, 1 izvršilac, 4 sata,
 • Nastavnik Fizike, 1 izvršilac, puna norma,
 • Nastavnik Fizike, 1 izvršilac, 4 sata,
 • Nastavnik Filozofije, 1 izvršilac, 10 sati,
 • Odgajateljica, 1 izvršilac - do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2021. godine

Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS.

 

 

Kandidati trebaju dostaviti:

 • Prijava sa kraćom biografijom, adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno mail adresa i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,
 • diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nedostatku norme u školama SBK, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

       Svi navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije.

 

Napomena:

Pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog konkursa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Testiranje kandidata za nastavnike i odgajatelje koji ispunjavaju uslove (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama Škole u Travniku, u petak, 11.09.2020. godine u ­­­­­14:00 sati, a usmeni ispit/praktični dio, za kandidate koji uspješno polože pismeni dio ispita, će se obaviti u ponedjeljak, 14.09.2020. godine sa početkom u 14:00 sati.

Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.

Kandidati koji se prijavljuju za nadopunu norme ili su tehnološki višak u školama SBK nisu obavezni da pristupe pismenom dijelu ispita.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave za Javni konkurs sa navedenim dokumentima slati isključivo putem pošte preporučeno sa naznakom:

                                                 "Prijava na Javni konkurs – ne otvarati"

Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku

ul. Mostarska bb, 72270 Travnik

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem Sekretarijata škole.

                                                                                                      Direktor

                                                                                               mr. Dževdet Šošić

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Arhiva

« Maj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Top