subota, 30 Januar 2021 21:39

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (Sl. novine SBK, broj: 11/01), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Sl. novine SBK, broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-341/20 od 06.10.2020. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-11.7-2268/20 od 06.11.2020. godine, R A S P I S U J E  se

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme:

  • Radnik na održavanju čistoće – higijeničar, 1 izvršilac – puno radno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2021. godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu (Sl. novine FBiH, broj: 26/19, 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi (Sl. novine SBK, broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pedagoškim standardima za srednje škole (Sl. novine SBK, broj: 15/02), Pravilima Elči Ibrahim-pašine medrese i Pravilnikom o radu, sistematizaciji radnih mjesta, opisu poslova i plaći u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku.

Kandidati trebaju dostaviti:

  • Prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresu, naziv radnog mjesta, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,
  • Biografija, svojeručno potpisana,
  • Svjedodžba o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (najmanje osnovna škola),
  • Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija koja ne može biti starija od 6 mjeseci ili orginal izvoda bez ograničenja roka),
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem.

Kandidat koji bude izabran, dužan je prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Svi navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije.

Napomena:

Pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Intervju sa kandidatima će se obaviti u utorak, 09.02.2021. godine sa početkom u 13:30 sati.

Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravilnika o prijemu radnika u Elči Ibrahim-pašinu medresu.

Putem e-mail adrese kandidata dostavlja se Obavijest kadidatima, Odluka o prijemu u radni odnos kandidata i Lista uspješnih kandidata.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave za Javni oglas sa navedenim dokumentima slati isključivo putem pošte preporučeno sa naznakom:

                                                 "Prijava na Javni oglas – ne otvarati"

Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku

ul. Mostarska bb, 72270 Travnik

 

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem Sekretarijata škole.

                                                                                                       Direktor

                                                                                                mr. Dževdet Šošić

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Arhiva

« Maj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Top